دانشگاه دامغان سامانه مدیریت همایش‌های دانشگاه دامغان

کارگاه کد و رمز و کاربردهای آن

مشاهده کنفرانسدومین همایش ملی علوم محاسباتی

مشاهده کنفرانسبیست و سومین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران

مشاهده کنفرانسهفتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

مشاهده کنفرانسنخستین جشنواره طرح و ایده های برتر

نخستین جشنواره طرح و ایده های برتر

مشاهده کنفرانسهمایش تخصصی افیولیت

مشاهده کنفرانسیازدهمین سمینار معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی

مشاهده کنفرانساولین همایش زمین شیمی کاربردی ایران

مشاهده کنفرانس