درباره ما
دانشگاه دامغان، نماد دانش دوستی دامغان؛ پرورنده علم و هنر دینی، پژوهنده دانش و فن بومی و گستراننده بصیرت و پویایی، حاصل خواست و اراده مردمان دوستدار علم و فرهنگ خطه کهن دامغان است. این مردمان به راهبری شادروان دکتر محمد مسعود منصوری سعی خود را معطوف داشتند و در سال های ۶۷-۱۳۶۴ دانشگاه جامع و مردمی رسول اکرم (ص) را در دامغان پایه ریزی نمودند.

حاصل پشتیبانی آن فرهنگ دوستان و تلاش مجدانه دانشگاهیان در طول سالیان دانشگاه دامغان است. اکنون این دانشگاه با دارا بودن  ۸ دانشکده، یک پژوهشکده، ۱۶۲ عضو هیأت علمی تمام وقت، بیش از 5000  دانشجو در ۳ مقطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در67 رشته و گرایش چون نگینی بر تارک این کهن سرزمین می درخشد.

تمام دامغانیان و دانشگاهیانش برآنند تا همچون گذشته با پیوند فرهنگ، علم و اراده، این دانشگاه را به یکی از قطب های علمی و منحصر به فرد ایران زمین و شایسته و زیبنده نامش "صد دروازه" مبدل سازند.