دانشگاه دامغان سامانه مدیریت همایش‌های دانشگاه دامغان

تماس اصلی

دکتر قاسم قربانی
دبیر همایش
دانشگاه دامغان
دامغان، میدان دانشگاه، دانشگاه دامغان، دانشکده علوم زمین، کد پستی 3671641167
تلفن: 35262776-023
فاکس: 35262776-023
پست الکترونیک: ghorbani@du.ac.ir