دانشگاه دامغان سامانه مدیریت همایش‌های دانشگاه دامغان

خواهشمند است جهت ارسال مقاله ابتدا مطابق با الگوی موجود در وب سایت همایش، مقاله را تدوین و سپس از طریق گزینه ارسال مقاله در پانل کاربری آن را ارسال نمایید.

 

دریافت فایل الگوی مقاله


دریافت فونت های مورد نیاز در تدوین مقاله

 

فرستنده مقاله به عنوان مسئول مکاتبات خواهد بود.