دانشگاه دامغان سامانه مدیریت همایش‌های دانشگاه دامغان

 

 

 

 

 

هزینه ثبت نام 

 

دانشجویی: )با ارائه تصویر کارت دانشجویی) 


 

1،000،000 ریال

 

آزاد: 


 

1،200،000 ریال


 

بدون ارائه مقاله:

 

200،000 ریال


هزینه ثبت‌نام در همایش شامل نهار، پذیرایی بین سخنرانی ها، هدایا، کتابچه راهنما و لوح فشرده مجموعه مقالات همایش می‌باشد. 


 

توجه: چنانچه نویسنده ای بیش از یک مقاله را به عنوان مسئول مکاتبات ارسال نماید، لازم است به ازای هر مقاله اضافه، مبلغ 200000 ریال نیز بابت داوری مقاله واریز نماید.

لطفاً هزینه‌های همایش را (پس از اعلام پذیرش مقاله) به حساب شماره 2177492988004 بانک ملی مرکزی دامغان، به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه دامغان واریز نمایید و تصویر فیش بانکی را نیز به آدرس ophs@du.ac.ir  ارسال نموده و اصل فیش واریزی را نیز در روز برگزاری همایش همراه داشته باشید.