دانشگاه دامغان سامانه مدیریت همایش‌های دانشگاه دامغان

 

الگوی تدوین پوستر


(می­توانید در نرم افزار Publisher آن را طراحی کنید)


1-  اندازه کاغذ: عرض کاغذ 70 سانتیمتر و ارتفاع 90 سانتیمتر


2-سربرگ همایش که قبلا در الگوی تدوین مقاله بوده در بالای همه پوسترها گذاشته شود


3-عنوان مقاله: بی نازنین 47


4-اسامی نویسندگان: بی نازنین 36


5- آدرس نویسندگان: بی نازنین 36


6-عنوان هر بخش: بی نازنین 30


7-متن مقاله و منابع: بی نازنین 20 برای کلمات فارسی و Times New Roman 18 برای کلمات انگلیسی


8-چکیده انگلیسی: Times New Roman 18


9-زیرنویس شکلها و یا بالانویس جدولها: بی نازنین 16


10-شکلها و جدولها در آخر پوستر و پس از متن مقاله طراحی شود